Categorie archief: Uncategorized

Working Progression ondersteunt studenten psychologie

Op 4 oktober is Working Progression, in het kader van hun studieopdracht, bezocht door een viertal studenten psychologie. Doel van het bezoek van de studenten was om een beeld te krijgen van de werkzaamheden binnen Working Progression en de visie binnen de organisatie, om dit uiteindelijk in verslagvorm te verwerken. En uiteraard werken we hier graag aan mee.

Als vanzelfsprekend is de tijd genomen om duidelijk inzicht te geven in de methodiek die Working Progression hanteert. Kern van het gesprek was de persoonlijkheidspsychologie die aan de basis staat, middels een presentatie is getoond wat je er allemaal mee kan. Natuurlijk is dit de grondslag, andere methodieken hebben ook de revue gepasseerd. Want alleen dan ontstaat er het op maat behandelen in combinatie met effectiviteit.

Maar niet alleen in methodiek wordt de klant centraal gezet, ook in de benadering van de klant staat deze centraal. Niet iedereen heeft immers een grote hoeveelheid vrije dagen en er ontstaat waardering vanuit de klant als dit wordt begrepen. En die waardering kan voor een betere band zorgen en hiermee een betere samenwerking om tot een oplossing te komen.

Niet alleen de studenten geven aan veel plezier te hebben beleefd aan het gesprek, ook vanuit Working Progression is dit plezier beleefd. Uiteindelijk heeft het gespreksverslag  veel vragen bij de docenten doen opwerpen, vragen die nieuwsgierig van aard zijn geweest. Ere wie ere toekomt, deze groep studenten heeft het bijzonder goed gedaan. De 9,5 die ze hebben gekregen is een mooi resultaat voor hun eigen harde werken. Working Progression kan alleen maar trots zijn hier een bijdrage aan te mogen hebben geleverd.

MBTI succesvol toegepast in het bepalen van de studiekeuze

5 maart 2015 heeft Working Progression gefaciliteerd in een onderzoek of MBTI doorslaggevend kon zijn in het bepalen van de studiekeuze van jongeren. De resultaten waren verbluffend en moedigen zeker aan om hier in de nabije toekomst meer mee te doen. Tenslotte is het maken van een goede studiekeuze nog nooit zo belangrijk geweest en kan het grote financiële gevolgen hebben als dit niet goed wordt gedaan. En het is mooi om het zelfbewustzijn van jongeren te stimuleren waardoor ze zelfverzekerder in het leven staan.

Hieronder de referentie van Tugba Kilinc, één van de motoren achter het onderzoek. Hierbij dient te worden aangevuld dat aanpak en slagvaardigheid, als mede de presentatie, een diepe indruk heeft achtergelaten.

” In mijn laatste jaar van Vwo moest ik een profielwerkstuk maken. Dat is een uitgebreid praktische opdracht over een bepaald onderwerp waarvan de cijfer op je diploma komt te staan. Ik wist totaal niet waar ik het over zou kunnen hebben.. Ik was aan het brainstormen met mijn mentor en plots kwam het in ons op dat ik een bepaald test had gemaakt waardoor mijn hele leven was veranderd: de Myers-Briggs Type Indicator. Na de Myers-Briggs test die Robert Kerling bij mij heeft afgenomen, ben ik veel beter in het maken van keuzes, in mijn omgang met stress en weet ik vast en zeker waar mijn krachten liggen.  Dit vond ik zeer speciaal en wilde daarom mijn profielwerkstuk over Myers-Briggs houden zodat ik er zelf ook meer over te weten kom.


Zo ben ik samen met twee klasgenoten begonnen aan dit onderzoek. Robert Kerling was weer zo aardig geweest om de test ook nog eens bij een groep van 12 leerlingen af te nemen op onze school, zodat wij de resultaten konden gebruiken voor ons werkstuk. De leerlingen wisten niet wat hen overkwam. Ze vonden het geweldig en het heeft hun ook zeker geholpen met de juiste studiekeuze. Onze eindbeoordeling voor ons profielwerkstuk was uiteindelijk een 8 en dit was mede dankzij Robert Kerling!
Hierbij, nogmaals bedankt!”

 

Certificering MBTI Step I

Vanaf 04-12-2014 is Working Progression gecertificeerd in MBTI Step I. Dit is een mooie stap in de groei van onze professionele dienstverlening.

MBTI zal onder meer worden toegepast in ons loopbaanadvies en in de persoonlijke groei van klanten. Het benadert op een positieve wijze de kwaliteiten die elk mens in zich heeft, onze methodiek geeft dit een vervolg. Zodat we als organisatie het beste uit mensen halen en de kans op succes optimaliseren.

Privacyregelement Working Progression

Privacyreglement

PRIVACY REGLEMENT WORKING PROGRESSION

Van ieder persoon die door Working Progression of namens Working Progression optredende derden wordt begeleid, geïntervenieerd, getest, gere-integreerd, geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, en behouden van een functie in- of extern de organisatie, worden gegevens middels een geautomatiseerd dossier in het systeem opgenomen. Deze betrokkene wordt als klant door een coach van Working Progression begeleid. De Wet bescherming persoonsgegevens is ingesteld om de privacy van de burger m.n. omtrent de verwerking van persoonsgegevens te beschermen.

De bescherming van privacy houdt in:

- het beschermen en waarborgen van de persoonlijke levenssfeer, van een ieder wiens persoonsgegevens worden verwerkt, tegen misbruik;

-   het voorkomen van het gebruik van verzamelde en geregistreerde persoonsgegevens voor een ander doel dan waarvoor ze zijn opgenomen;

-    regelen van het inzage- en correctierecht.

Opname van gegevens die voortkomen uit het aangaan en het doel van de interventie / re-integratie, m.a.w. waarvan de klant kan aannemen dat deze gegevens geregistreerd staan, wordt niet gemeld aan de klant. Van opname van gegevens buiten deze categorie wordt de klant op de hoogte gesteld.

Naar aanleiding van deze wet wordt in dit document een beschrijving opgenomen van de wijze hoe binnen Working Progression wordt omgegaan met persoonlijke en andere vertrouwelijke gegevens. Deels omdat de wet hierom vraagt, deels omdat het wenselijk is om de klant op de hoogte te stellen van de informatie die er over hen bij Working Progression is geadministreerd.

Artikel 1.1 Dossiers

Als een opdrachtgever een klant aanmeldt voor begeleid werken bij Working Progression volgt een kennismakingsgesprek met de klant en wordt er een beoordeling gemaakt welke arbeidskansen er voor de klant liggen. De klant verstrekt middels een gesprek en mogelijk hieraan verbonden profielschets gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten door Working Progression. Deze gespreksgegevens en mogelijk persoonlijkheidsprofiel worden digitaal opgeslagen en verwerkt in een dossier. In de loop van de tijd dat de klant door Working Progression wordt begeleid kan dit worden aangevuld met o.a. het formulier, de functieanalysekaart, de testresultaten, gespreksverslagen, het trainings- en begeleidingsplan en correspondentie betreffende de klant.

Artikel 1.2 Persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen en dit geeft de mogelijkheid om op meerdere wijzen deze gegevens op te vragen. Het bestaat echter slechts uit die gegevens die de klant zelf over haar-/zichzelf wil laten verstrekken. Daarnaast is het mogelijk op basis van een of meerdere selectiecriteria overzichten ten behoeve van het management te maken over bepaalde onderwerpen, zodat ten aanzien daarvan een gericht beleid kan worden gevoerd.

Artikel 2. Privacyreglement

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens valt onder de verwerking van persoons- gegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Persoonsgegevens worden in de wet omschreven als: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Artikel 2.1. Hoofdlijnen van het beheer van de gegevensverwerking

1.  Working Progression is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.  Vennoten (hierna: de Verantwoordelijken) treden op namens Working Progression.

2.  Indien een klant de mening heeft dat er niet conform dit reglement is geacteerd kan bezwaar worden gemaakt bij de Verantwoordelijken binnen Working Progression.

3.  De Verantwoordelijken dienen de volgende punten te regelen:

a.   Het vaststellen van:

-   de eisen waaraan de digitale omgeving moet voldoen ter beveiliging van persoonsgegevens -   de wijze van opslag van de in digitale omgeving opgenomen gegevens;

-  welke gegevens, overzichten en analyses, worden opgesteld .

-  de definities en coderingen van de in het voorgaande punt genoemde gegevens.

b. Controle op het juiste gebruik van de gegevens.

Werknemers of externen die in aanraking komen met gegevens die onder de term privacy vallen en die diensten verrichten voor Working Progression hebben de verplichting tot geheimhouding van gegevens en mogen deze niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van hun functie. Zij dienen tevens een geheimhoudingsverklaring te dateren en te ondertekenen.

c.  Controle op het naleven van beveiligingsregels.

Artikel 2.2 Doel van het verzamelen en registreren van de persoonsgegevens

Het verzamelen van de persoonsgegevens heeft tot doel: het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van interventie/ re-integratie, verkrijgen en het behouden van een functie en (assisteren bij) het verkrijgen van eventuele subsidies.

Artikel 2.3. Personen over wie gegevens worden verzameld en geregistreerd

In het dossier zijn opgenomen gegevens over personen die, vanwege in de persoon gelegen factoren of als gevolg van sociaal maatschappelijke factoren, door een medewerker van Working Progression intensief wordt begeleid. Voor zover nodig worden ook gegevens opgenomen betreffende gezinsleden en/of voormalig gezinsleden van de klant.

Artikel 2.4. Soorten gegevens die in dossier en registratiesysteem zijn opgenomen en de wijze waarop ze zijn verkregen (zie artikel 3).

De gegevens zijn afkomstig van klant of netwerk zelf, het UWV of een andere partij betrokken bij re-integratie. De gegevens die worden verstrekt door klant en netwerk worden met instemming van de klant namens hem of het netwerk verstrekt.

De gegevens van UWV of derde partijen betrokken bij de re-integratie vallen onder dezelfde soort gegevens.

Artikel 2.5. Bewaartermijn van opgenomen gegevens.

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de klant te identificeren en alleen voor van het doel waarvoor zij zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt. Dit betekent dat de elektronische gegevens na uiterlijk twee jaar na beëindiging van de dienstverlening van Working Progression worden verwijderd.

Artikel 2.6. Categorieën van personen of instanties waaraan gegevens worden verstrekt

2.6.1. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover:

1.    de klant of diens wettelijk vertegenwoordiger zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

2.   noodzakelijk in het kader van de intensieve begeleiding van de klant;

3.   noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;

4.   noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van de klant;

5.   ze geschiedt op gerechtelijk bevel;

6.   ze wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;

7.    ze verenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Voortvloeiend uit het doel van de registratie zijn o.a. als bewerkers van de informatie aan te merken:

-    opdrachtgevers: Uitvoeringsinstellingen, Gemeenten, Verzekeraars en individuele ondernemingen;

-    samenwerkingspartners van Working Progression

-     subsidiegelden: uvi’s, gemeenten, dan wel hun uitvoeringsinstellingen;

-       de werkgever.

2.6.2 Aan uitsluitend bevoegde personen en instanties kunnen recente en relevante gegevens door Working Progression (eventueel namens de werkgever) beschikbaar worden gesteld ter verkrijging van subsidiegelden.

2.6.3. Indien noodzakelijk voor de re-integratie of begeleiding van de klant  in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid, zullen gegevens betreffende de gezondheid van de klant worden verwerkt.

2.6.4. Verwerking van gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, dan wel op grond van een dringende en gewichtige reden, kan plaatsvinden voor zover de persoonlijke levenssfeer van  de klant daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Bij een dergelijke verwerking zal nadrukkelijk de toestemming van de klant worden gevraagd en zal zijn identiteit niet worden openbaard.

2.6.5. Aan derden mogen in beginsel uit de persoonsregistratie, en in overeenstemming met haar  doelstelling, bestanden van persoonsgegevens, mits alleen bestaande uit naam, adres, woonplaats, postcode en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, worden verstrekt. Op schriftelijk verzoek van de klant  blijft zodanige verstrekking ten aanzien van diens persoonsgegevens achterwege.

2.6.6. Indien meldingen worden gedaan aan het College bescherming persoonsgegevens, op grond van hoofdstuk van de Wet bescherming persoonsgegevens, zullen de klant en de werkgever hierover worden geïnformeerd. In deze melding wordt aangegeven hoe de klant hiervan kennis kan nemen.

Artikel 2.7. Toegang tot de dossiers

Behalve de direct verantwoordelijke behandelaar is er voor niemand toestemming om dossiers in te zien. Uitsluitend met instemming van een der Verantwoordelijken kan aan anderen, ter plekke inzage gekregen worden in het lopende dossier. Aan derden, anders dan genoemd in 2.6.1, punt 7, wordt geen telefonische informatie verstrekt over de klant . De dossiers worden opgeslagen in een beveiligde, digitale omgeving.

De digitale omgeving is alleen toegankelijk middels door de beheerder vast te stellen autorisaties. Daarnaast hebben de leveranciers van soft- en hardware ten behoeve van onderhoud toegang tot de gegevens. Zij zijn contractueel verplicht tot geheimhouding.

Artikel 2.8. Koppeling van systemen

Er vindt geen koppeling plaats met andere persoonsregistraties.

Artikel 2.9. Wijze waarop de betrokkene of hun wettelijke vertegenwoordigers kennisneming en verbetering van de over hen opgenomen gegevens kunnen krijgen

De betrokkene heeft recht om:

-  De verantwoordelijke te verzoeken hem mee te delen of zijn persoonsgegevens worden verwerkt;

- Bij de mededeling een overzicht te ontvangen van de verwerkte persoonsgegevens alsmede een omschrijving van het doel, de categorieën van verwerkte gegevens, de naam van de ontvanger en de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;

-   De verantwoordelijke te verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

-  De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Een weigering is met redenen omkleed.

Artikel 2.10. Wijze waarop de betrokkene of hun wettelijke vertegenwoordigers bezwaar kunnen maken tegen een besluit van de verantwoordelijke inzake een verzoek tot correctie.

Indien de verantwoordelijke niet aan een verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wenst te voldoen dan zal hij binnen de genoemde termijn de betrokkene hierover met redenen omkleed informeren. Als een betrokkene tegen het genomen besluit bezwaar maakt, kan hij zich binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke  wenden tot de Arrondissementsrechtbank met het schriftelijk verzoek de verantwoordelijke te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen, dan wel in schriftelijke vorm eraan te voldoen.

Klachtenregelement Working Progression

Klachtenprocedure
KLACHTENREGLEMENT WORKING PROGRESION

In de situatie dat een opdrachtgever, een cliënt van WORKING PROGRESION of een werkgever waar een cliënt een nieuw dienstverband is aangegaan, ontevreden is over de diensten van WORKING PROGRESSION, bijvoorbeeld over de manier waarop hij / zij is behandeld, of de wijze waarop een beslissing tot stand is gekomen, kan hij / zij een klacht bij WORKING PROGRESSION indienen.

Het onderhavige klachtenregelement is specifiek voor dergelijke klachten opgesteld. De tekst van het reglement treft u hierbij aan met daarbij een artikelsgewijze toelichting. Het is aan te bevelen om in een persoonlijk gesprekt het incident met elkaar te bespreken, voordat de klachtenprocedure in gang wordt gezet.

Definities Opdrachtgever: diegene die de opdracht(en) verstrekt aan WORKING PROGRESION met betrekking tot de coaching van cliënten naar arbeid. Cliënt: de cliënt die door opdrachtgever aan WORKING PROGRESION ter begeleiding is gegeven. Werkgever van cliënt: de werkgever waar cliënt een dienstverband mee aangaat. Derden: diegenen die in opdracht van WORKING PROGRESION werkzaamheden voor cliënten hebben verricht.

Het Klachtenreglement met de artikelsgewijze toelichting.

Artikel 1: Klachtrecht Ieder heeft het recht om over de wijze waarop WORKING PROGRESION of derden zich bij de uitoefening van de in contract vastgelegde taken jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij WORKING PROGRESION  en deze te laten behandelen conform in deze regeling wordt aangegeven.

Toelichting Klachtrecht: Bij de opstelling van het klachtenreglement voor WORKING PROGRESION is rekening gehouden met de regeling ter zake in de Algemene Wet Bestuursrecht en het Klachtenprotocol Lisv d.d. 12 maart 1999. (M 99. 022) en is bestemd voor een ieder die klachten heeft inzake het optreden van WORKING PROGRESION jegens haar opdrachtgever, cliënten en werkgevers van haar cliënten.

Artikel 2: Definitie klacht

Onder een klacht wordt verstaan: iedere uiting van ongenoegen door cliënten over de begeleiding van dezen waarover opdrachtgever, werkgever of cliënt opheldering wenst.

Toelichting “Definitie klacht”

De klachtenprocedure is voor de klager een middel om iets te ondernemen tegen het optreden, handelen of nalaten van medewerkers van WORKING PROGRESION.

In dit kader valt te denken aan: -  Niet adequaat handelen –  Nalatigheid -  Schending van de privacy waartegen geen rechtsgang is geopend. -  Onjuiste voorlichting of communicatie. -  Overige manco’s in de dienstverlening over het algemeen

Artikel 3: Op schrift stellen klacht Een klacht dient bij voorkeur schriftelijk worden ingediend. WORKING PROGRESSION zal, indien gewenst, de klager ondersteunen bij de verwoording van de klacht.

Toelichting “Op schrift stellen klacht”: Het is wenselijk de klacht schriftelijk te verwoorden zodat de klacht voor zowel klager als WORKING PROGRESSION duidelijk en inzichtelijk wordt gemaakt, hetwelk een goede afwikkeling van de begeleiding van een klacht bevordert.

Wanneer de situatie zich voordoet dat de klant alleen in staat is deze mondeling te verwoorden, zal WORKING PROGRESION de klager behulpzaam zijn bij het op schrift stellen van zijn klacht.

Artikel 4: Toedeling verantwoordelijkheid 1. Klachten worden afgehandeld onder verantwoordelijkheid van WORKING PROGRESION en zullen behandeld worden door een onafhankelijke medewerker van WORKING PROGRESSION die niet betrokken is bij de klacht.

Artikel 5: Administratieve intake 1. Uiterlijk binnen vijf dagen na het indienen van de klacht, ontvangt klager een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht. Hierin worden opgenomen:

- De datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft of hebben plaatsgevonden. - De datum van ontvangstbevestiging. - De behandelaar van de klacht. - Een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. - De uitkomst van de klacht. - Met in achtneming van het bepaalde onder artikel 7 ,de termijn waarbinnen de begeleiding van de klacht naar verwachting zal zijn afgerond.

Tevens zal de klacht worden gemeld aan de aangewezen Arbeidsdeskundige van het UWV.

Toelichting “Administratieve intake”: Direct na het indienen van een schriftelijke klacht zal een ontvangstbevestiging van de klacht worden gestuurd naar de klager. Een klacht mag ook mondeling en op informele wijze worden afgedaan zoals blijkt uit artikel 8 van het klachtenreglement. Dit kan echter alleen als de klager in het mondelinge contact aangeeft dat de klacht naar tevredenheid is afgewikkeld. Het mondelinge antwoord op de klacht en eventuele afspraken die daarbij met de klager gemaakt zijn, worden in het dossier vastgelegd waarbij inzage wordt verleend aan de klager.

Artikel 6: Begeleiding (inzien stukken / horen partijen) 1. Klager en WORKING PROGRESION nemen gezamenlijk de stukken door die op op de zaak betrekking hebben. 2. Op eigen verzoek van klager of op verzoek van WORKING PROGRESION kan de klager zijn klacht mondeling toelichten, waarbij “hoor en wederhoor” zal worden toegepast. 3. Van het horen wordt verslag gemaakt dat ter ondertekening wordt toegezonden aan betrokkenen. 4. Alleen voor bijzondere situaties kan op aanvraag van de klager een vergoeding voor reiskosten worden toegekend.

Toelichting “Begeleiding (inzien stukken / horen partijen)”: Volledigheidshalve wordt benadrukt dat de klager tijdens en na de begeleiding van zijn klacht recht heeft op inzage van zijn dossier. Dit inzagerecht valt onder de regels van het WORKING PROGRESION – Privacyreglement. Ook de dossiers die in het kader van de klachtenbegeleiding worden aangelegd, vallen onder de bescherming van het genoemde privacyreglement.

Het initiatief voor het horen kan van beide partijen, klager en WORKING PROGRESION, uitgaan. Een verzoek van WORKING PROGRESION kan bijdragen om: -  De feiten duidelijk en helder voor partijen vast te stellen. -  De zaak vanuit beide standpunten toe te lichten en te verhelderen, waarbij beide partijen overeenstemming bereiken over de aard van de klacht -  Ttot een gewenste oplossing te komen ter afhandeling van de klacht.

WORKING PROGRESION is verantwoordelijk voor de inhoud van het verslag. De klager heeft geen verplichting het verslag voor akkoord te tekenen. De gemaakte afspraken worden afzonderlijk bij brief bevestigd. De klager kan tevens het verslag verkrijgen middels het gebruik te maken van zijn inzagerecht. De klager zal gedurende de procedure van dit recht op de hoogte worden gesteld.

Artikel 7: Termijnen Voor de beantwoording van een in begeleiding genomen klacht staat een termijn van zes weken. Indien een klacht niet in begeleiding worden genomen op één van de gronden als bedoeld in artikel 8.5, moet de klager hiervan altijd binnen vier weken in kennis worden gesteld met hierbij de onderbouwing waarom een klacht niet in behandeling wordt genomen.

Toelichting “Termijnen”: WORKING PROGRESION heeft zichzelf een termijn van vier weken gesteld, waarbinnen een in begeleiding genomen klacht beantwoord moet zijn. Bij de ontvangstbevestiging (zie artikel 5 Klachtenreglement) wordt aangegeven binnen welke termijn WORKING PROGRESION denkt de klacht te kunnen beantwoorden. Indien de gestelde termijn niet gehaald wordt, moet hiervan mededeling worden gedaan aan klager onder vermelding van de reden. De termijn zal echter niet langer zijn dan zes weken na ontvangst van de klacht.

Artikel 8: Afhandeling 1. De beslissing op de klacht zal schriftelijk aan klager worden medegedeeld. 2. De beslissing op de klacht bevat in ieder geval de volgende onderdelen: -  Een weergave van de klacht, zoals de klager deze heeft geformuleerd. -  Een weergave van de feiten zoals WORKING PROGRESION deze ziet. –  Een gemotiveerde stellingname met betrekking tot de klacht. –  Een beslissing over de klacht. 3. De beslissing houdt in dat de klacht gegrond of ongegrond wordt bevonden dan wel dat de klacht niet in behandeling wordt genomen. 4. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, draagt de in artikel 5.1. aangegeven contactpersoon, indien een geheel of gedeeltelijk verhelpen van de klacht mogelijk is, zorg voor het nemen van actie en zal deze contact opnemen met de klager ten behoeve van het realiseren van een mogelijke oplossing. 5. De beslissing dat de klacht niet in behandeling wordt genomen is alleen mogelijk de volgende gevallen: –  De klacht betreft een gedraging die reeds het eerder onderwerp van een klachtbegeleiding is geweest. –  De klacht betreft een gedraging waarbij het belang van klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

In de schriftelijke beslissing zal klager er op worden gewezen dat hij zich kan wenden tot de Arbeidsdeskundige van het UWV indien naar het oordeel van de klager de klacht niet naar behoren is behandeld. De klager zal worden gewezen op de klachtregeling van het UWV.

Toelichting “Afhandeling” In het algemeen zal een klachtbegeleiding moeten eindigen met het oordeel: gegrond of ongegrond. De beoordeling van een klacht kan derhalve niet plaatsvinden zonder dat er toetsingsnormen zijn. Behoorlijk bestuur is hierbij de belangrijkste toetsingsnorm. Onder behoorlijk bestuur valt: -  Een slagvaardige en correcte gevalsbegeleiding en actieve en duidelijke informatieverstrekking. -  Zorgvuldigheid in de voorzieningen van WORKING PROGRESSION; bijvoorbeeld een goede toegankelijkheid van WORKING PROGRESSION zowel fysiek als communicatief (telefonische bereikbaarheid/mail/etc) en voorzieningen ter bescherming van de privacy.

Zorgvuldigheid in houding en gedrag. Er mag worden verwacht dat cliënten correct te woord worden gestaan, ze niet onnodig hoeven te wachten, aanvragen objectief worden behandeld, dat er een hulpvaardige opstelling jegens cliënten wordt getoond en er respect is voor hun standpunten.

Bij een klacht die gegrond is verklaard en er dient de contactpersoon er zorg voor te dragen dat er actie ondernomen wordt voor de afwerking van de klacht. De klachten en de uitkomst van de begeleiding zullen binnen WORKING PROGRESION op datum van binnenkomst worden geregistreerd.

Artikel 9: Verantwoordingsinformatie Periodiek rapporteren de verantwoordelijke operationeel managers en directeuren over de afhandeling van klachten.

Toelichting “Verantwoordingsinformatie”: Periodieke managementrapportages (met geanonimiseerde overzichten waar het de gegevens van klagers betreft,) geven het management van WORKING PROGRESION inzicht in de aard, achtergronden, doorlooptijd en uitkomsten van de klacht. Hier kan een belangrijke impuls tot kwaliteitsverbetering van uitgaan. Tevens is WORKING PROGRESSION hierdoor in staat om inzicht te geven in de achtergronden, doorlooptijden en uitkomsten van behandelde klachten.

WORKING PROGRESSION kan ten aanzien van de bij haar aangemelde klanten, te aller tijden, doch minimaal eens per kwartaal, rapporteren over:

  • Het totale aantal ingediende klachten;
  • Het aantal ingediende klachten, dat niet in behandeling is genomen;
  • Het aantal ingediende klachten dat niet in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld;
  • Het aantal klachten dat in behandeling is genomen;
  • Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld;
  • Tevens zal een klacht ten alle tijden worden gemeld aan de arbeidsdeskundige van het UWV en zal de klacht worden opgenomen in het dossier.

Wajongers in de nacht, door Robert Kerling

U kent het wel…de wekker gaat om 02:00 ’s nachts en u staat op. U doucht snel, droogt u af, scheert uzelf, deo op en doet uw kleren aan. Want… het is de tijd om naar het werk te gaan.

In de eerste instantie zult u vreemd opkijken van het tijdstip waarop deze alledaagse routine plaatsvindt, maar voor een viertal wajongers is dit alledaagse kost. Met een andere ‘gewone’ collega distribueren zij namelijk de kranten in de nacht en zorgen ervoor dat uw krant voor 07:00 wordt bezorgd. Dit gebeurt zonder dat u er ook maar iets van merkt, want de meesten van ons liggen dan nog te slapen. Dit is op zich al een unieke situatie is, maar er heeft zich de afgelopen weken nog iets, veel specialers, afgespeeld. De afgelopen weken is de eigenaar van de verspreidingsdienst namelijk op vakantie gegaan. En hierover wil ik u graag vertellen.

In de periode voor zijn vakantie had de werkgever, en dat is logisch, erg veel stress. De vragen tolden door zijn hoofd. Zouden zijn jongens dit wel kunnen? Zou het niet één grote puinhoop worden? Hoe zouden zijn opdrachtgevers hierop reageren? Het is een stress die u wellicht herkent of kunt begrijpen. Vier van de vijf nachtwerkers waren immers wajongers. Zou dat wel goed gaan? Toch was er van zijn kant ook de hunkering om na 16 jaar, zonder vakantie te hebben genoten, er eens op uit te gaan. Kortom: de vakantie was al geboekt en met enige ongerustheid in zijn lijf nam de manager afscheid van zijn troepen.

Wat zou er immers kunnen gebeuren?

Ik kan getuigen, ik was er per week drie nachten bij… in negatieve zin gebeurde er weinig tot niets. De groep jongeren pakte het formidabel op en toonde zich volwaardig. Als één waren ze op tijd aanwezig en de wajonger die de groep aanstuurde verdiende een pluim. Overdag hielpen de jongens zelfs de dagploeg, die door ‘normale’ mensen werd aangestuurd. Die normale mensen bleken, in deze periode, ook heel erg mens te kunnen zijn. Op eigen initiatief maakten de jongeren een verschrikkelijke hoeveelheid werkuren…om te bewijzen wat ze kunnen betekenen en om de werkgever te laten zien hoe ver ze zijn. De manager van het depot, de opdrachtgever, heb ik twee weken zien glimlachen.

Een mooi voorbeeld hoe het kan zijn en wat jongeren kunnen bereiken. Ik heb het eerder meegemaakt…een wajonger die, eenmaal op zichzelf aangewezen, meer uit zichzelf haalt en een goede werknemer blijkt te zijn. Maar zet er een collega in de buurt en hij vervalt tot een afhankelijke kracht zonder zelfvertrouwen. Maar, zeg ik erbij, geldt dat alleen voor wajongers?

De helden hierboven hebben zich bewezen. Nu is het aan de werkgever om dit voort te zetten en tevens het teken om afstand te nemen. Maar…dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd of geschreven…dan gedaan.